1. احمد رومیانی , علی اکبر عنابستانی , مرضیه هادی پور , بررسی نگرش روستاییان به مقوله مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۶۳-۹۰
 2. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , سمیرا کاویانی , بررسی تاثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱-۲۴
 3. علی اکبر عنابستانی , اسماعیل سلیمانی راد , سیدرضا حسینی کهنوج , تحلیل روش‌های فازی در مکان یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود) , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۳۵-۱۵۰
 4. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , تأثیر پراکنده روی بر احساس امنیت کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) , برنامه‌ریزی توسعه کالبدی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۷-۶۲
 5. علی اکبر عنابستانی , محمدرضا عباس زاده , زینب وصال , بررسی نقش برند گردشگری روستایی بر پایداری اجتماعی سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان بینالود) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۹-۴۶
 6. علی اکبر عنابستانی , سمیرا کاویانی , مهدی جوانشیری , بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی(مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱۳۵-۱۵۴
 7. سیده مهدیه موسوی , علی اکبر عنابستانی , بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادی‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان) , مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵۶۹-۵۸۳
 8. علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , امیر اشنویی , تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) , مهندسی جغرافیایی سرزمین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۵
 9. اسلام رئیسی , علی اکبر عنابستانی , نقش مدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهش : بخش ساربوک، شهرستان قصر قند) , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۹۳-۱۱۳
 10. علی اکبر عنابستانی , محبوبه نامدار , مقایسه تطبیقی اثرات قاچاق کالا برتوسعه نواحی روستایی مورد پژوهی: مناطق تجاری دهشیخ (فارس) و گچین (هرمزگان) , پژوهش‌های روستایی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۰۸-۲۲۷
 11. علی اکبر عنابستانی , جمشید عینالی , احمد رومیانی , ارزیابی میزان رضایت گردشگران از توسعه و اثرپذیری گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۵۵-۱۷۲
 12. فهیمه جعفری , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری , بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان فریمان) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱-۲۰
 13. علی اکبر عنابستانی , سیده سمیه خاتمی , بررسی آثار اجرای طرح‌های بهسازی بافت‌های با‌ارزش بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی , مسکن و محیط روستا , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۱۷-۱۳۰
 14. مهرشاد طولابی نژاد , علی اکبر عنابستانی , لیلا سلگی , بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احداث آزادراه در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی) , مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۷-۵۳
 15. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , بررسی و تحلیل شاخص‌های توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۸۷-۲۱۲
 16. علی اکبر عنابستانی , معصومه حسینی , هاشم طالبی , بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۴۱-۱۵۹
 17. فهیمه جعفری , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری , بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان فریمان , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۱-۱۰۵
 18. علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۲۳
 19. علی اکبر عنابستانی , محبوبه نامدار , بررسی پیامدهای فعالیت غیر رسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهی : منطقه دهشیخ و سیگار شهرستان لامرد) , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۱۳-۱۲۸
 20. علی اکبر عنابستانی , حمیده محمودی , بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان درحوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد , برنامه ریزی و توسعه گردشگری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۹۷-۱۱۸
 21. علی اکبر عنابستانی , فخری صادقی , لیلا قسمتی , تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷۷-۱۹۴
 22. علی حاجی نژاد , علی اکبر عنابستانی , محمد صفریان , تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۱۴
 23. علی اکبر عنابستانی , زینب وصال , تحلیل عوامل موثر بر ایجاد برند گردشگری در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) , برنامه ریزی و توسعه گردشگری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۲۷-۱۴۸
 24. علی اکبر عنابستانی , الهه انزایی , صدیقه بهزادی , اثرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی روستاییان مورد: شهرستان نکا , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۲۱-۴۲
 25. علی اکبر عنابستانی , تیمور آمار , سمیرا کاویانی , تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی , مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۳-۵۲
 26. علی اکبر عنابستانی , حمیده محمودی , تکتم سربرقی مقدم طرقبه , بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقاء کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز- شهرستان بینالود) , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 27. خدیجه جوانی , علی اکبر عنابستانی , تحلیل مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و ANP در مکان‌یابی فضاهای سبز روستایی , برنامه ریزی و آمایش فضا , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۳۲
 28. علی حاجی نژاد , علی اکبر عنابستانی , ملیحه نوروزی , سیده سمیه خاتمی , سنجش رضایت مندی ازکیفیت زندگی درمجتمع های زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله مطالعه موردی: شهرستان زیرکوه(قاین) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۶۱-۷۳
 29. علی اکبر عنابستانی , محمدرضا عباس زاده , زینب وصال , واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 30. علی اکبر عنابستانی , صمد امرائی , احمد رومیانی , بررسی اثر گذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۵۲
 31. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۳-۵۰
 32. احمد رومیانی , علی اکبر عنابستانی , محمد ولایی , تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت) , فضای جغرافیایی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۹۷-۱۱۵
 33. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , مکان‌یابی بهینه فضاهای آموزشی در سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۹۱-۱۱۰
 34. علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی , عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی , گردشگری شهری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۷۵-۲۸۹
 35. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , زهرا عنابستانی , مقایسه تطبیقی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در مکان‌یابی بهینه ساختمان‌های بلندمرتبه (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد) , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱-۲۴
 36. معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری , جعفر جوان , علی اکبر عنابستانی , تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۱-۳۸
 37. علی اکبر عنابستانی , محمدشفیع صادقی بوگر , بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) , جغرافیا و برنامه‌ریزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۲۷-۲۵۲
 38. جواد عادلی , علی اکبر عنابستانی , بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان (مورد، روستای وامنان) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۴۴
 39. علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری , اسلام رئیسی , تأثیر عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند در سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند , پژوهش‌های روستایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۷۵-۲۹۸
 40. علی اکبر عنابستانی , لیدا مقدسی , بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۷۳-۱۸۵
 41. علی اکبر عنابستانی , احمد رومیانی , بررسی اثرات گردشگری خانه های دوم در توسعه جوامع محلی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کامشگان و چنگوره- شهرستان اوج) , مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۳-۲۸
 42. علی اکبر عنابستانی , برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۷۷-۲۹۸
 43. علی اکبر عنابستانی , فاطمه فئوادی , بررسی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی، موردشناسی: شهرستان دامغان , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱-۱۶
 44. علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , سید عبدالرضا محمدی , سجاد رفیعیان , تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه: بخش سیمکان شهرستان جهرم) , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۵-۱۰۰
 45. احمد زارعی , محمد سالاری , علی اکبر عنابستانی , عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۳-۵۴
 46. علی اکبر عنابستانی , محمدجواد خوش چهره , بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه‌های دوم در سکونت¬گاه‌های روستایی شهرستان بینالود , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۰۹-۱۲۸
 47. علی اکبر عنابستانی , فرهاد عزیزپور , مهدی جوانشیری , بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان‌یابی کاربری‌ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۶۵-۱۸۰
 48. علی اکبر عنابستانی , سیدهادی طیب نیا , حمید شایان , محمدرضا رضوانی , تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۷-۱۱۱
 49. علی اکبر عنابستانی , سیدعبدالرضا محمدی , مجتبی روستا , محمد صیادی آبگلی , اصغر آوریده , نقش دهیاری ها در پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: بخش میمند فارس) , مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۹-۷۲
 50. علی اکبر عنابستانی , علی قربانی , بررسی جایگاه درآمد‌های محلی در تأمین بودجه سالانة دهیاری‌ها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۲۳-۱۳۵
 51. علی اکبر عنابستانی , ام البنین هراتی , عوامل مؤثر بر تحقق پذیری کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی ایران , مسکن و محیط روستا , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۰۱-۱۱۶
 52. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , مکان‌یابی بهینه فضاهای سبز در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۵۷۳-۵۸۸
 53. رضا خسروبیگی برچلویی , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۹-۵۴
 54. علی اکبر عنابستانی , تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه در شهرستان خواف) , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۴۵-۶۰
 55. علی اکبر عنابستانی , تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۵۷-۶۸
 56. علی اکبر عنابستانی , فخری صادقی , بررسی عوامل موثر بر گرایش روستائیان به ادغام روستاها در یکدیگر و ایجاد شهرهای جدید(مطالعه موردی :روستاهای پیرامون شهر بناب) , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۵-۴۲
 57. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , عوامل موثر بر مکان‌یابی کاربری‌های اراضی در طرح‌های هادی روستایی , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۳۵-۵۴
 58. علی اکبر عنابستانی , نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۵۲
 59. علی اکبر عنابستانی , تأثیر سرمایة اجتماعی بر فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی در شهرستان خواف , پژوهش‌های روستایی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۵۹-۱۹۰
 60. علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , محمد صیادی آبگلی , اصغر آوریده , مقایسة تطبیقی سطح برخورداری سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از مدل ضریب ویژگی و موریس (مطالعه موردی: بخش میمند –شهرستان فیروزآباد) , چشم انداز جغرافیایی زاگرس , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۹۹-۱۱۹
 61. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا- استان زنجان) , فضای جغرافیایی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷۳-۹۰
 62. علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی , علی‌اکبر تقیلو , ابوالفضل زارعی , بررسی الگوی فضایی-مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷-۲۷
 63. علی اکبر عنابستانی , بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۹۷-۲۲۲
 64. علی اکبر عنابستانی , ابوالقاسم بنیادداشت , تحلیل نقش اعتبارات مسکن در توسعه‌ی کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان( مطالعه موردی: شهرستان بهمئی) , علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۷۴
 65. علی اکبر عنابستانی , سحر احمدزاده , بررسی تفاوت‌های بین نسلی به لحاظ وضعیت دینداری در سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: دهستان کارده - شهرستان مشهد) , مطالعات توسعه اجتماعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۰
 66. علی اکبر عنابستانی , سحر احمدزاده , بررسی تفاوت‌های نسلی به لحاظ ارزش‌های خانوادگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه موردی: دهستان کارده - شهرستان مشهد) , مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۷-۵۲
 67. علی اکبر عنابستانی , ناهید صاحبکار , تحلیل مقایسه‌ای آثار گردشگری خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه مالکان و اهالی ( مطالعه موردی: دهستان شیرین دره- شهرستان قوچان) , گردشگری و چشم انداز آینده , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۷-۲۵
 68. علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , اصغر آوریده , محمد صیادی آبگلی , بررسی و رتبه‌بندی درجه توسعه یافتگی دهستان‌های شهرستان فیروزآباد با استفاده از تکنیک Topsis , جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای) , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۷-۴۲
 69. علی اکبر عنابستانی , سید هادی کهنه پوشی , امکان سنجی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی در دهستان چغامیش در راستای توسعه پایدار , فضای گردشگری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱-۲۴
 70. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقی لو , یوسف خدایی , بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان) , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۱-۷۰
 71. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , محمدشفیع صادقی بوگر , پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) , مسکن و محیط روستا , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۳۳-۴۸
 72. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۳۳-۲۵۶
 73. علی اکبر عنابستانی , یوسفعلی زیاری , زهرا عنابستانی , بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه‌ی شهری در شاندیز , برنامه ریزی و توسعه گردشگری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۶۳-۱۸۷
 74. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , مکان‌یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۰۳-۱۲۲
 75. علی اکبر عنابستانی , وحید ریاحی , سید فرج‌الله توفیقیان اصل , رویکردی بر اثرات بعد زیست‌ محیطی اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شوسنی- ضامنی و بابامیدان) , برنامه‌ریزی توسعه کالبدی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۷۷-۸۸
 76. علی اکبر عنابستانی , یزدان حاجی پور , بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۳-۲۶
 77. علی اکبر عنابستانی , صدیقه بهزادی , سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱-۱۸
 78. علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , فرایند شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید ذغال در روستاهای منطقه سیمکان (فارس) , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۵-۷۸
 79. سید هادی کهنه پوشی , علی اکبر عنابستانی , بررسی رابطه بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتغال در قاچاق کالا , مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۲۰
 80. علی اکبر عنابستانی , مهدی وطن پرست , زهرا عنابستانی , تحلیل رضایت‌مندی ساکنان شهر جدید گلبهار از شرایط زندگی و تأثیر آن بر جذب جمعیت‌ از مادرشهر مشهد , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۲۵
 81. علی اکبر عنابستانی , مهدی وطن پرست , زهرا عنابستانی , بررسی میزان تأثیر شرکت عمران در تحقق اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار , مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۴۸-۶۲
 82. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا شمس‌الدینی , علی اکبر تقی لو , ابوالفضل زارعی , ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم) , جغرافیا و مطالعات محیطی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۱۸-۱۴۰
 83. علی اکبر عنابستانی , اعظم پورجمالی جعفرآباد , برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه‌ی درون‌زای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان) , جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۴۷-۱۶۹
 84. علی اکبر عنابستانی , مهدی وطن پرست , زهرا عنابستانی , ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار , آمایش محیط , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۵۹-۸۴
 85. علی اکبر عنابستانی , محمدحسن اکبری , ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۹۳-۱۱۰
 86. علی اکبر عنابستانی , سحر احمدزاده , بررسی ارتباط بین ویژگی‌های مکانی- فضایی و عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در سطح جامعه‌ی روستایی , جغرافیا و مطالعات محیطی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۹۷-۱۱۴
 87. علی اکبر عنابستانی , مصطفی عباسی , مجتبی روستا , بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی افراد از عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی در کلانشهر شیراز , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۸۹-۱۰۴
 88. علی اکبر عنابستانی , عباس سعیدی , حسن درویشی دادنجانی , بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی ازدیدگاه گردشگران و روستاییان , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۲۰
 89. علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی , تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار) , مطالعات توسعه اجتماعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۳-۳۴
 90. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , علی اکبر تقیلو , بررسی ویژ گیهای جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی , نگرش های نو در جغرافیای انسانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۹-۳۷
 91. علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری , ناهید صاحبکار , پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹۷-۱۳۲
 92. علی اکبر عنابستانی , ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های هادی روستایی و عوامل مؤثر بر آن , پیام مهندس , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۷-۵۳
 93. علی اکبر عنابستانی , حجت حاتمی نژاد , مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران , جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای) , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۲۱-۱۴۰
 94. علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , محمدحسن اکبری , بررسی و تحلیل نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی , روستا و توسعه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۸۵-۱۰۸
 95. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , حمید جلالیان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۵-۴۵
 96. علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , سنجش و ارزیابی پایداری زیست محیطی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره پرومتی(PROMETHEE) , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۵۱-۷۲
 97. علی اکبر عنابستانی , جعفر جوان , سحر احمدزاده , بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد) , مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۶۱-۷۸
 98. علی اکبر عنابستانی , محمد قربانی , آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۲۵-۲۳۲
 99. علی اکبر عنابستانی , حسن سیفی , جایگاه کشت‌های دوم در اقتصاد نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان دشت‌سر آمل) , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۲۶
 100. علی اکبر عنابستانی , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , بررسی مکانیسم ارتباط متغیرهای سرمایه اجتماعی با مشارکت مردم در فرایند توسعه روستایی (شهرستان ایجرود) , گردشگری و چشم انداز آینده , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۹-۵۲
 101. علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , الگوی سامان‌دهی فضای سبز شهری با استفاده از GIS در منطقه ی 10 شهرداری مشهد , کاربرد Rs و GIS در برنامه‌ریزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷-۱۹
 102. حمید شایان , علی اکبر تقیلو , علی اکبر عنابستانی , بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی , جغرافیا و برنامه‌ریزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۵-۱۰۰
 103. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۱۳
 104. علی اکبر عنابستانی , براتعلی خاکپور , زهرا عنابستانی , ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی , جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای) , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷-۲۴
 105. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , ابوالقاسم بنیادداشت , بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۳-۸۰
 106. علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی , فرایند درآمدزایی و مهاجرت روستاییان به شهر سبزوار , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۳۳-۱۴۶
 107. علی اکبر عنابستانی , محمد قربانی , نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی , آمایش سرزمین , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۳-۴۳
 108. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , سحر احمدزاده , برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب - شهرستان مشهد) , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۶-۹۱
 109. علی اکبر عنابستانی , بررسی آثار فعالیت‌های اقتصادی بر الگوهای مسکن روستایی , پیام مهندس , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۱۱
 110. علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , رضا شمس الدینی , سطح‌بندی پایداری توسعه روستایی با استفاده از فن تصمیم‌گیری چند معیاره برنامه‌ریزی توافقیCP , نگرش های نو در جغرافیای انسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۲۳
 111. علی اکبر عنابستانی , سمیه وزیری , تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعه‌ی نواحی روستایی , پژوهش‌های روستایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۸۷-۲۱۳
 112. علی اکبر عنابستانی , فرایند شکل‌گیری خانه‌های دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۰۳-۱۱۷
 113. علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی , راهبردهای کالبدی کنترل حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۵-۸۴
 114. علی اکبر عنابستانی , محمد قربانی , برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۴۵-۵۴
 115. علی اکبر عنابستانی , طاهره صالحی , سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مخروط افکنه‌ها-مطالعه موردی: دشت جوین , جغرافیا و مطالعات محیطی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۸۵-۹۴
 116. علی اکبر عنابستانی , بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی , روستا و توسعه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۴۹-۱۶۶
 117. علی اکبر عنابستانی , بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های روستایی , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۲۶۱-۲۸۱
 118. علی اکبر عنابستانی , گسل درونه استقرار سکونتگاههای انسانی در منطقه کاشمر , پژوهش های جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۱۹۳-۲۰۲
 119. علی اکبر عنابستانی , مالکیت و تأثیر آن در بهره‌وری اراضی کشاورزی , مطالعات جغرافیایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۷۷-۱۰۲
 120. علی اکبر عنابستانی , روند بهره‌برداری وتوسعه منابع آب کشاورزی درمنطقه رخ - کدکن , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۷۳-۸۹