1. مهدی جوانشیری , علی اکبر عنابستانی , تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با کاربرد مدل ترکیبی FAHP- OWA (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان فاروج) , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 2. الهام عاشوری گرو , طاهره صادقلو , علی اکبر عنابستانی , بررسی میزان تغییر سبک زندگی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان کبود گنبد شهرستان کلات) , اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
 3. علی اکبر عنابستانی , تکتم سربرقی مقدم طرقبه , بررﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
 4. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی , کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
 5. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , بررسی نقش سرمایه انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) , همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 6. آیدا صدرالسّادات , حمداله سجاسی قیداری , علی اکبر عنابستانی , تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت , اولین همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ا ی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
 7. مهدی جوانشیری , علی اکبر عنابستانی , محمدرضا دربان استانه , ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻮژان و ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر) , همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست روستایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
 8. آیدا صدرالسّادات , حمداله سجاسی قیداری , علی اکبر عنابستانی , تحلیل نظری جایگاه امنیت کالبدی در برنامه ریزی مناطق روستایی , اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
 9. علی اکبر عنابستانی , ام البنین هراتی , ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) , دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 10. علی اکبر عنابستانی , محمدرضا عباس زاده , زینب وصال , واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) , دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 11. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز فرهنگی ورزشی درسکونتگاههای روستایی با استفاده از AHP & GIS (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) , دومین همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 12. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383 , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 13. علی اکبر عنابستانی , لیدا مقدسی , مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی سکونتگاه‌های روستایی با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS- شهرستان بجنورد , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 14. زهرا عنابستانی , علی اکبر عنابستانی , آزیتا رجبی , تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) , همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
 15. علی اکبر عنابستانی , غلامرضا مهدوی فر , سمیه رجبی جنبه دراز , راهبردهای پدافند غیرعامل در توسعه سکونتگاه‌های مرزی , ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران با محوریت پدافند غیرعامل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 16. علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی , بررسی نقش پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی ابر پروژه‌های شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری شاندیز) , ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران با محوریت پدافند غیرعامل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 17. علی اکبر عنابستانی , غلامرضا مهدوی فر , ابوالفضل ریاحی کردیانی , ارزیابی اثرات جابه‌جایی و انتقال روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی (نمونه موردی: روستای بیساباد نوسازی استان خراسان رضوی) , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 18. سمیرا کاویانی , علی اکبر عنابستانی , ارزیابی رضایت مردم ازنحوه اجرای بعد کالبدی طرح های هادی درنواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای جواهرده شهرستان رامسر) , دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 19. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , عوامل موثر بر مکان‌یابی کاربری‌ها در سکونتگاه‌های روستایی ایران , دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 20. علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی , شناسایی نواحی بحرانی منابع آب شهر سبزوار بر اساس بار آلودگی نیترات , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 21. حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی , همایش ملی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 22. مریم هادی زاده بزاز , علی اکبر عنابستانی , تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی , همایش ملی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 23. علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , ام البنین هراتی , عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) , همایش ملی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 24. مهدی وطن پرست , علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی , تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان‌شهر مشهد , چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 25. علی اکبر عنابستانی , ارائه‌ی الگویی متفاوت در سامان‌دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی( مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) , کنفرانس بین­المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده­نگری در توسعه محلی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
 26. علی اکبر عنابستانی , ارزیابی میزان تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای خراسان رضوی) , اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 27. علی اکبر عنابستانی , سمیه وزیری , بررسی اثرات ICT بر توسعه اقتصادی جوامع روستایی از دیدگاه روستاییان , اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 28. علی اکبر عنابستانی , حسن درویشی دادنجانی , امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس , اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 29. محمدرضا غلامی , جعفر جوان , رضا قربانی , علی اکبر عنابستانی , بررسی تأثیر نوآوری‌های کشاورزی بر نظام زراعی زیست منطقه رود درکش با تأکید بر اقتصاد زراعی , اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 30. خدیجه بوزرجمهری , علی اکبر عنابستانی , الهه انزائی , ارزیابی عملکرد اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری (دهستان قره‌طغان شهرستان نکا) , اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 31. حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , ابوالفضل زارعی , سیده فاطمه حسینی , تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 32. علی اکبر عنابستانی , برآورد میزان و ارزش آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های شهری , یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۴
 33. علی اکبر عنابستانی , روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی , چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۲۴
 34. علی اکبر عنابستانی , عارضه‌یابی اجتماعی در نواحی حاشیه‌ی شهرها , دومین همایش ملی شهر سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۵
 35. علی اکبر عنابستانی , فعالیت‌های اقتصادی روستاییان و اثرات آن بر الگوهای مسکن روستایی , اولین کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های روستایی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۸
 36. علی اکبر عنابستانی , ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح‌های هادی روستایی , کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۰۸
 37. علی اکبر عنابستانی , حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار و راهکارهای مقابله با آن , اولین همایش ملی شهر سالم , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۲۸
 38. علی اکبر عنابستانی , نقش گسل درونه در استقرار سکونتگاههای انسانی منطقه کاشمر و پیامدهای آن , کنرانس بین‌المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷/۰۷