‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    کاربرد GIS در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی    first    2014-04-21    پرهام نقش    تالیف   Aliakbar Anabestani
2    تکنیکها و مدلهای مکانیابی کاربری اراضی در سکونتگاه‌های روستایی    first    2014-05-05    پرهام نقش    تالیف   Aliakbar Anabestani,*mahdi javanshiri
3    برنامه‌ریزی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در ایران    first    2014-09-11    بجنورد- انتشارات جهانی    تالیف   Aliakbar Anabestani,*mahdi javanshiri
4    گردشگری خانه‌های دوم روستایی تحولی بر روابط شهر و روستا در ایران    first    2015-06-21    انتشارات جهانی    تالیف   Aliakbar Anabestani,زهرا عنابستانی,*roumiani ah
5    تحقیق کیفی در مدیریت و بازرگانی    first    2015-05-31    به نشر    ترجمه   MainAuthor:مایکل مایرز,Authors:  Aliakbar Anabestani,Omid Ali Kharazmi,*Amirali Kharazmi
6    برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران    first    2016-11-05    سیمای دانش    تالیف   Aliakbar Anabestani